Algemene voorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Olivier De Wilde Technics bv

Toepassing
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
Studies, offertes en overeenkomsten
Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder werden ondertekend en na definitieve opmeting indien noodzakelijk en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen door de aannemer. Elk begin van uitvoering geldt als bevestiging van de overeenkomt.Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator niet gekend bij indienen van de offerte zijn niet in onze offerte begrepen tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.Voorzieningen inzake energieprestatieregelgeving, opgelegd door de opdrachtgever en niet gekend bij indienen van de offerte zijn niet in onze offerte begrepen tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de informatie tijdig ter beschikking wordt gesteld vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz. Deze technische informatie wordt voorafgaand aan de werken overhandigd. Deze informatie dient tijdig te worden bezorgd zodat wij over voldoende tijd beschikken om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebrek hieraan kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijdingen. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken ingeval van misbruik worden teruggegeven.Onze offerte is opgesteld op basis van door de ontwerper (architect, studiebureel enz.) en de bouwheer ter beschikking gestelde gegevens zoals plannen, bestek en andere opdrachtsdocumenten. Als de reële uitvoeringswijze afwijkt van deze documenten kan de installateur niet aansprakelijk gesteld worden en worden alle meerkosten die voortvloeien uit de wijzigingen doorgerekend aan de klant. Afmetingen van radiatoren kunnen pas opgemeten worden als het gebouw wind- en waterdicht is.Enkel de beschreven artikels zijn inbegrepen in de totaalprijs, tenzij uitdrukkelijk vermeld op de door ons opgemaakte offerte. Handgeschreven wijzigingen door de klant zijn niet geldig.
Uitvoering van de werken
Wanneer de uitvoeringstermijn opgeschort of onderbroken wordt door de klant of zijn aangestelden/derden, is de klant een schadevergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Het risico gaat over op de klant naargelang de goederen geïncorporeerd worden. Zelfs na hun incorporatie blijven de door de aannemer geleverde materialen zijn eigendom. De klant is er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag, zonder toestemming van de klant, materialen losmaken en terugnemen na schriftelijke ingebrekestelling. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden opzichtens de aannemer betaald heeft. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend.De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid
Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan Olivier De Wilde Technics bv, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zoniet worden zij geacht aanvaard te zijn. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit of als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur, afmetingen of constructie van het goed (voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen). Dit tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, maten, kleur of design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.Voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van 10 jaar die ingaat bij de oplevering.Voor de overige verborgen gebreken waarborgt de aannemer de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar dewelke een aanvang neemt 8 dagen na de uitvoering der werken zijnde het tijdstip waarop de aanneming geacht wordt definitief opgeleverd te zijn. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de klant. Deze waarborg wordt voorts uitsluitend verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan de aannemer aangetekend, gedetailleerd en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling. De aansprakelijkheid voor geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.
De waarborg dekt evenwel niet: – het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen; – de schade veroorzaakt door overmacht; – de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is; – een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden; – een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop; – vorst- of vochtschade. Indien de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, van toepassing is, gelden de daarin voorziene waarborgen. Attesten en/of premieaanvragen zullen worden overgemaakt na volledige betaling van alle facturen.
Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichten Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken  tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden.Voor B2B klanten. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is na aangetekende ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 8.5 %. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende  voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant  van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.Voor B2C klanten. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal de verkoper de klant een gratis herinnering sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van, verhoogd met 8,5%  vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de klant werd verstuurd, alsook een forfaitaire som van:
– 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; -30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is; 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
Betaling
De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de voortgang der werken.Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum op de zetel van de aannemer.Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.Indien de factuur het BTW-tarief van 6 % gebruikt, is volgende bepaling van toepassing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 %. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.
GDPR
De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop Olivier De Wilde Technics bv persoonsgegevens verwerkt vindt kan u ons steeds vragen.
Bevoegdheid
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd. Alvorens een gerechtelijke procedure te starten, kan elk van de partijen verzoeken om elk technisch geschil voor te leggen aan de Verzoeningscommissie Bouw, Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139 te Brussel.Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.